április 2014

Hivtal feladatkörei

 

Hivatal feladatkörei

Feladatot ellátó személy neve

Feladatot ellátó ügyköre

Feladat ellátási helye

Elérhetőségi adatok

Jegyző

Bendes István

- hivatal vezetése

- igazgatási csoport vezetése

- birtokvédelmi ügyek

 

8481, Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.

Tel.szám: 06/88-236-001

Email:jegyzo@somlovasarhely.hu

Aljegyző Rendes-Somlai Eszter

- igazgatási csoport vezetése

- birtokvédelmi ügyek

8483 Somlószőlős, Kossuth u. 164.

8482 Doba, Kossuth u. 10.
Tel.szám: 06/88-276-001
(Somlószőlős)
Tel.szám: 06//502-920
(Doba)

E-mail: somloszolos@iplus.hu

Adó igazgatás

Csik Orsolya

- adóügyi feladatok

- kifüggesztések

8482,

Doba,

Kossuth u. 10.

Tel.szám.: 06/55-236-001

Email: ado@somlovasarhely.hu

Népességnyilvántartás

 

 

Kovács Lászlóné

-anyakönyvvezetés

- házasságkötés

- lakcímkártya igénylése

-ügyiratok iktatása

 

 

8482,

Doba,

Kossuth u. 10.

Tel.szám.: 06/88-502-920

E-mail: doba@somlo.hu

Kereskedelem

Kovács Lászlóné

- kereskedelem

- üzleti tevékenység bejelentése

- üzemeltetés

 

8482,

Doba,

Kossuth u. 10.

Tel.szám.: 06/88-502-920

Email: doba@somlo.hu

Szociális ügyek

Kovács Lászlóné

- gyermekvédelem

- szociális ügyek

- közfoglalkoztatás

- hagyatéki tárgyalások

8482,

Doba,

Kossuth u. 10.

Tel.szám.: 06/88-502-920

Email: doba@somlo.hu

Pénzügyi igazgatás

Varju Szilvia

- pénzügyi gazdasági ügyek

8482,

Doba, Kossuth u. 10.

Tel.szám.: 06/88-502-920

Email: doba@somlo.hu

 

Tevékenységek

A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata:

Az önkormányzatok működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása. Közreműködés az önkormányzatok egymás közötti, valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.

 

1. Alaptevékenységet meghatározó jogszabályok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend listája

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
1997. évi CXXXV. törvény a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről
1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről
217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

 

2. Kötelező és önként vállalt feladatok

Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

 • a) a településfejlesztés,

 • b) a területrendezés,

 • c) az épített és természeti környezet védelme,

 • d) a lakásgazdálkodás,

 • e) a vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,

 • f) a csatornázás,

 • g) a köztemető fenntartása,

 • h) a helyi közutak, közterületek fenntartása,

 • i) a helyi tömegközlekedés és a köztisztaság, valamint a település-tisztaság biztosítása,

 • j) gondoskodás a helyi tűzvédelemről, a közbiztonság helyi feladatairól,

 • k) közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában,

 • l) az óvodáról,

 • m) az alapfokú nevelésről, oktatásról,

 • n) az egészségügyi , a szociális ellátásról,

 • o) gyermek-és ifjúságvédelmi feladatokról

 • p) a közösségi tér biztosítása,

 • r) közművelődési, művészeti tevékenység, sport támogatása,

 • s) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését

 • sz) az egészséges életmód közösségi feltételeinek megteremtése,

 • t) a lakosság tájékoztatásáról való gondoskodás a helyi tájékoztató eszközökön keresztül.

A települési önkormányzat köteles gondoskodni:

 • a) az egészséges ivóvíz ellátásról,

 • b ) óvodai nevelésről,

 • c) az általános iskolai oktatásáról és neveléséről,

 • d) az egészségügyi és szociális alapellátásról,

 • e) a közvilágításról,

 • f) a helyi közutak és köztemetők fenntartásáról

 • g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését

A helyi közszolgáltatások körében a képviselő-testület önként vállalt feladatként gondoskodik:

 • a településfejlesztésről,

 • vízrendezés és csapadékvíz elvezetésről,

 • a lakásgazdálkodásról,

 • a szennyvízcsatornázásról,

 • a közterületek fenntartásáról,

 • a köztisztaság és településtisztaság biztosításáról,

 • közösségi tér biztosításáról, közművelődési-, könyvtári feladatokról, honismereti gyűjtemény kezeléséről,

 • a helyi sport támogatásáról,

 • gyermek és ifjúságvédelmi feladatokról,

 

Szervezeti struktúra

Szervezeti struktúra

Hivatal létszáma 10 fő, melyből

- 1 fő: jegyző
- 1 fő: szociális és gyermekvédelmi ügyintéző
- 1 fő: adóügyi ügyintéző
- 3 fő: pénzügyi ügyintéző
- 2 fő: igazgatás
- 1 fő: ügykezelő

Feladatkörök

Jegyző

 • - vezeti a Hivatalt, felelős a Hivatal működéséért és gazdálkodásáért;
 • - biztosítja a Hivatal működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket, a képviselő-testületek által megszabott költségvetési keretek között;
 • - képviseli a Hivatalt külső szervek előtt;
 • - tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi a Hivatal szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét;
 • - gyakorolja a jogszabályban meghatározott hatásköreti;
 • - gyakorolja a munkáltatói jogokat;
 • - ellátja a Hivatal működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a részére előírt feladatokat;
 • - elkészíti a Hivatal SZMSZ-ét és más, kötelezően előírt szabályzatait, rendelkezéseit;
 • - kapcsolatot tart a helyi, területi és országos szakmai szervezetekkel, hivatalokkal;
 • - támogatja a Hivatal munkáját segítő testületek, szervezetek, közösségek tevékenységét;
 • - folyamatosan értékeli a Hivatal és a Hivatal dolgozóinak tevékenységét, munkáját

Szociális ügyek , gyermekvédelem, hagyatéki ügyek

 • szociális ügyek intézése;
 • gyermekvédelmi ügyek intézése;
 • az önkormányzatok által a kötelező szociális ellátásokon kívül önkormányzati rendeletben a lakosság részére biztosított ellátásokkal kapcsolatos ügyek intézése;
 • közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok ellátása;
 • az önkormányzatok intézményeivel kapcsolatos ügyek intézése, a pénzügyi, gazdasági ügyek kivételével;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • a munkakörébe tartozó feladatokkal összefüggésben az adatszolgáltatási feladatok ellátása.
 • hagyatéki ügyek intézés

Igazgatás

 • iktatási, iratkezelési feladatok ellátása;
 • irattározási feladatok ellátása;
 • jegyzőkönyvvezetői feladatok ellátása;
 • postázás;
 • képviselő-testületi, bizottsági anyagok tárolása, kezelése
 • népesség- és lakcím-nyilvántartási ügyek intézése

Adóügyi ügyintéző

 • az adóztatással kapcsolatos feladatok ellátása, így különösen:
  • nyilvántartás;
  • bevallások feldolgozása;
  • adófizetési kötelezettség megállapítása, adókivetés;
  • befizetések könyvelése;
  • értesítők kiküldése; felhívások kibocsátása;
  • ellenőrzés;
  • behajtás;
  • végrehajtás;
  • hirdetmények kifüggesztése
 • a feladatkörüket érintő adatszolgáltatási feladatok ellátása

Pénzügyi ügyintéző

 • költségvetési koncepció, költségvetési rendelt tervezet elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tájékoztatók, beszámolók, zárszámadás elkészítése;
 • normatív költségvetési támogatások igénylése, az azokkal való elszámolás;
 • a Magyar Államkincstár részére teljesítendő adatszolgáltatások elkészítése;
 • a költségvetés végrehajtása, a kifizetések teljesítése, a házi pénztár kezelése;
 • könyvelési feladatok;
 • vagyongazdálkodási, leltározási, selejtezési feladatok ellátása;
 • áfa bevallások elkészítése;
 • nyilvántartások vezetése;
 • pénzügyi szabályzatok elkészítése, karbantartása;
 • érvényesítői, ellenjegyzői jogkörök gyakorlása;
 • a központi illetményszámfejtő rendszerben a kifizetések számfejtése és a jelentések elkészítése;
 • feladatköréhez tartozó adatszolgáltatási feladatok ellátása

 

Elérhetőségi adatok

 
Somlóvásárhelyi Közös Önkormányzati Hivatal
Cím: 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1.
Telefonszám: (88) 236-001
E-mail: hivatal@somlovasarhely.hu
Weboldal: http://somlovasarhely.hu
 
Doba Község Önkormányzata
Cím: 8482 Doba, Kossuth u. 10.
Telefonszám: (88) 502-920
E-mail: doba@somlo.hu
Weboldal: http://doba.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 800 - 1630
Kedd: Ügyfélfogadás szünetel
Szerda: 800 - 1530
Csütörtök: Ügyfélfogadás szünetel
Péntek: 800 - 1200

Oldalak