Tájékoztató bizottsági tag megbízásához

Tájékoztató jelölteknek, jelölő szervezeteknek

Delegálás a választási bizottságokba

A választási bizottságokba – a választott tagokon felül – tagot a jelöltet állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt bízza meg.

A fentiek szerint

a)      az Szszb-be legfeljebb két-két tagot,

b)      a HVB-be egy-egy tagot

delegálhatnak.

A közösen jelöltet, illetőleg listát állító jelölő szervezetek a jelölés, illetve a listaállítás szerinti választási bizottságba együttesen bízhatnak meg egy, illetve az szszb esetén legfeljebb két tagot.

A HVB megbízott tagjait a választási bizottság elnökének címezve, a szavazatszámláló bizottság megbízott tagjait a helyi választási iroda vezetőjének címezve kell a szavazás napját megelőző 16. napig (2014. szeptember 26. péntek 16.00) bejelenteni 8481 Somlóvásárhely Szabadság tér 1. cím alatt.

A bejelentés tartalmazza

a)      a megbízó nevét,

b)      a megbízott tag nevét

c)      magyarországi lakcímét és

d)      személyi azonosítóját.

Kérjük megadni a gyors elérhetőség érdekében a mobilszámot, a vonalas telefonszámot és az e-mail címet, mivel a választási bizottsági tagoknak a megbízást követő öt napon belül – szszb esetén legkésőbb a választást megelőző második napon – esküt kell tenniük (eskü nélkül nem járhat el), és oktatáson kell részt venniük a delegáltaknak.

A megbízott tag választójogát a választási iroda ellenőrzi.

A választási bizottság megbízott tagjának nem kell a településen – lakcímmel rendelkeznie! Olyan személy lehet, aki az adott választáson jelöltként indulhat.

A választási bizottságba a nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson jelölő szervezet nem bízhat meg tagot.

Az azon nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségbe egy megfigyelőt bízhat meg. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet.

A választási bizottság megbízott tagjának megbízatása a választás végleges eredményének jogerőssé válásával szűnik meg.

A választási bizottság tagjának megbízatása a fent említetteken túl megszűnik – melyet a választási bizottság határozattal állapít meg –:

a)      ha a megbízatás törvényes feltételei megszűntek,

b)      ha a választási bizottság megállapította tagjának összeférhetetlenségét,

c)      lemondással,

d)      a megbízatás visszavonásával,

e)      ha a megbízott tagot megbízó független jelölt vagy a jelölő szervezet által állított, a megbízásra jogosító jelölt vagy lista kiesik,

f)        a választási bizottság tagjának halálával.

Amennyiben a választási bizottság megbízott tagjának megbízatása szűnik meg, helyébe a megbízó új tagot bízhat meg.

Összeférhetetlenség

A választási bizottságok független, csak a törvénynek alárendelt szervek. Pártatlan működésüket a törvény összeférhetetlenségi szabályok megfogalmazásával biztosítja.

A választási bizottságnak nem lehet tagja a köztársasági elnök, a háznagy, képviselő, alpolgármester, jegyző, másik választási bizottság tagja, választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban álló személy, valamint jelölt.

A választott tagokra további összeférhetetlenségi szabályok is vonatkoznak.

Megbízás minta